Allt om säkerhetsdatablad (SDB)

Om ditt företag hanterar kemiska ämnen som är hälsofarliga kräver lagen att du har uppdaterade säkerhetsdatablad som informerar de anställda hur de ska hantera dem säkert. På den här sidan kan du läsa allt om säkerhetsdatabladens roll och dina lagliga skyldigheter i förhållande till dem.

 
Allt om säkerhetsdatablad nippon
Kapitel 1

Vad är ett säkerhetsdatablad?

Ett säkerhetsdatablad är ett mycket viktigt dokument som gör att du kan bedöma de produkter som du köper in och säljer på ett korrekt sätt. Hur ett säkerhetsblad ska se ut kommer vi att gå igenom i denna artikel. Säkerhetsdatablad som dokument gäller för de produkter som du använder yrkesmässigt, dvs på din arbetsplats.

Enligt Arbetsmiljöverket är ett säkerhetsdatablad är ett viktigt dokument i ett förbestämt format som används för att informera alla anställda och säkerhetspersonal om hur kemiska ämnen och blandningar av ämnen ska hanteras, användas, lagras och bortskaffas på ett säkert sätt. Ett säkerhetsdatablad för kemikalier innehåller också en översikt över eventuella åtgärder som krävs i en nödsituation om en olycka eller incident inträffar.

Säkerhetsblad eller SDS (Safety Data Sheets) alternativt SDB (Säkerhetsdatablad) är de vanligaste förkortningarna som finns. Notera att skyddsblad är en förkortad variant av ett skyddsblad. På ett skyddsblad lyfter man fram den viktigaste informationen, ofta sätts skyddsblad upp i direkt anslutning till produkten.

Säkerhetsdatablad kallas ibland med det gamla namnet Material Safety Data Sheets (MSDS), men sedan introduktionen av FN:s system Global Harmonizing System (GHS) infördes ett nytt strukturerat, enhetligt och standardiserat tillvägagångssätt globalt för att säkerställa säker användning av kemikalier.

Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga där kemikalierna används men som även klassificeras som farliga. Det är viktigt att all personal har tagit del av informationen i säkerhetsdatabladen för alla de kemikalier som de arbetar med. Efter mottagandet av ett säkerhetsdatablad är det viktigt att kontrollera dokumentet för att säkerställa att det överensstämmer med tillämpningslagstiftningen i det land där det används, dvs. brittiska säkerhetsdatablad ska vara CLP- och REACH-kompatibla. Det innebär även att ha kontroll över sina kemikalier via en kemikalieförteckning ifall det handlar om ämnen som är CMR-klassade dvs ämnen som är cancerogena, mutagena eller reprotoxiska.

Kika på hur du kan hantera säkerhetsdatablad med vår kemikaliedatabas här.

Vad använder man ett säkerhetsdatablad till? 

Ett säkerhetsdatablad utgör ryggraden för kemikaliehantering och har en avgörande betydelse för hanteringen av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Det är den viktigaste informationskällan för arbetsgivare och anställda.

Säkerhetsdatabladet beskriver farorna med kemikalier och de risker de medför för människor och vår miljö samt åtgärder för att kontrollera de här riskerna. Från ett säkerhetsdatablad kan man göra en förkortad version av de viktigaste punkterna som skyddsblad.

Det finns lagkrav och förordningar kopplade till säkerhetsdatablad. Det är viktigt alltid ha ett uppdaterat säkerhetsdatablad och om ni använder skyddsblad. Med en digital kemikalieförteckning kan du enkelt spåra och dokumentera kemikalier, uppfylla internationella bestämmelser och mycket mer. 

 

Kapitel 2

Svagheter med säkerhetsdatablad

Det finns ett antal svårigheter förknippade med hantering av säkerhetsdatablad manuellt, enligt de företag och verksamheter som använder programvara för att hantera de många säkerhetsdatabladen:

 • Ännu en uppgift – Kemisk säkerhet är bara en liten del av jobbet för en HSE-chef.

 • Dyrt – Att leta fram säkerhetsdatablad och säkerställa efterlevnad är tids- och resurskrävande.

 • En pågående uppgift – Nya och uppdaterade versioner av säkerhetsdatablad behövs, vilket innebär mycket administrativt arbete.

 • Inte uppkopplat – Brist på standardsystem över olika delar av organisationen kan göra hanteringen av säkerhetsdatablad otymplig.

 • Komplicerat – Ingen kontroll över faror/risker på plats (cancerframkallande ämnen - CMR, graviditetsrisker, brandfarliga ämnen osv.).

 • Osäkert – Finns ingen helhetsbild över SDS skapar det en osäkerhet kring kemikaliesäkerhetsefterlevnaden i hela organisationen.

 • Manuell hantering – Mycket pappersarbete och svårt för personal att känna till kritisk kemisk säkerhetsinformation när de behöver den som mest. Säkerhetsdatabladet måste vara lättillgängligt för all personal i hela organisationen på alla platser där kemikalier hanteras.

 • Bristfälligt system – Att distribuera information om säkerhet och riskbedömning är utmanande för all personal på alla platser.

 • Arbetskraftsintensivt – Det är tidskrävande och mödosamt att kontakta och återkontakt tillverkare årligen för att rekvirera nya säkerhetsdatablad.

 • Överbelastning av information – Hälso- och säkerhetsgruppen och all personal måste vara medveten om all information och fatta kritiska realtidsbeslut baserade på data.

Läs allt om fördelarna med att använda EcoOnlines kemikaliehanteringssystem för hantering av säkerhetsdatablad och kemiska riskbedömningar här >

 

 

Kapitel 3

Varför är säkerhetsdatablad viktiga?

Säkerhetsdatablad är de absolut viktigaste informationskällorna om de kemikalier som klassificeras som farliga. Men vilken slags nytta kan du ha av ett säkerhetsdatablad? När krävs ett säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatablad för kemikalier är inte tillräckliga. Det första steget för att säkerställa kemikaliesäkerhet är att göra en uppdaterad inventering av alla kemikalier på arbetsplatsen genom att upprätta en kemikalieförteckning. Som en del av den här inventeringen bör säkerhetsdatablad begäras från tillverkaren eller leverantören av produkten. Det är så du också kan kontrollera innehållet av ett säkerhetsdatablad på rätt sätt. Tillverkaren eller leverantören av en produkt ansvarar för att utvärdera och klassificera kemikalier i enlighet med nationell och internationell lagstiftning. Den identifierade klassificeringen måste meddelas ditt företag med hjälp av ett säkerhetsdatablad och produktetikett.

Säkerhetsdatabladen spelar också en viktig roll i processen bedömningen av kemisk hälso- och säkerhetsrisk, i synnerhet vid farligt gods. 

Kika på hur du kan hantera säkerhetsdatablad med vår kemikaliedatabas här >

 

 

Kapitel 4

Vilken information innehåller ett säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatabladet innehåller allmän information om kemikalien som det fysiska, hälso- och miljöhälsofarorna, skyddsåtgärderna och säkerhetsåtgärderna för hantering, lagring och transport av kemikalien. Det innehåller också teknisk och vetenskaplig information, t.ex. information om stabilitet och reaktivitet, toxikologisk information, information kring exponeringsregister och annan information inklusive datum för beredning eller senaste revision. 

Informationen i säkerhetsdatabladet ska presenteras i ett konsekvent användarvänligt format med 16 avsnitt:

 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantörens kontaktinformation
 2. Faroidentifiering dvs faropiktogram 
 3. Sammansättning och information om beståndsdelar
 4. Första hjälpen
 5. Brandbekämpningsåtgärder
 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 7. Hantering och lagring
 8. Begränsning av exponeringen och personlig skyddsutrustning
 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
 10. Stabilitet och reaktivitet
 11. Toxikologisk information
 12. Information om miljöfaran
 13. Avfallshanteringsaspekter
 14. Transportinformation
 15. Lagstiftningsinformation
 16. Annan information 
 
Exempel på hur ett säkerhetsdatablad ser ut

Säkerhetsdatabladet innehåller allmän information om kemikalien
Ladda ned vår guide "Din ultimata guide till hantering av säkerhetsdatablad" >

 

 

Kapitel 5

Hur läser man ett säkerhetsdatablad?

För att hjälpa medarbetare som hanterar farliga kemikalier att bli bekanta med formatet och förstå innehållet i säkerhetsdatabladet och för att tillgängliggöra informationen snabbt har vi identifierat de sju viktigaste avsnitten i ett säkerhetsdatablad. Följande beskrivning ger en översikt över de viktigaste avsnitten du behöver känna till för att effektivt hantera din kemiska säkerhet: 

Avsnitt 2: Faroidentifiering
Faroidentifieringen är en översikt över de fysiska risker och hälsorisker som är förknippade med en viss kemikalie. Den här informationen är viktig när man bedömer risken för medarbetare och miljö. CLP-förordningen inför ett antal olika klassificeringsrisker under grupperna fysisk, hälsa och miljö. Dessa faror kan variera från akut toxicitet och miljöfaror till hudsensibilisering.

CLP-förordningarna i Europa delar upp det här avsnittet i ytterligare underavsnitt:

 • Produktens faroklassificering
 • Signalord
 • Faropiktogram
 • Faroangivelser
 • Skyddsangivelser
 • Beskrivning av risker som inte annars klassificerats
 • Ytterligare krav enligt specifik lagstiftning

 

Avsnitt 2 i säkerhetsdatabladet faroidentifiering / faropiktogram

Bild: Faropiktogram

 

Avsnitt 3: Sammansättning
Det här avsnittet identifierar ingredienserna i den produkt som anges på säkerhetsdatabladet, inklusive föroreningar och stabiliserande tillsatser, formel, formelvikt, koncentration och CAS-nummer.

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen
I det här avsnittet beskrivs den omedelbara vård som bör ges av icke sjukvårdstränade individer till en person som har utsatts för kemikalien. Information som krävs består av:

Nödvändiga första hjälpen-instruktioner via relevanta exponeringsvägar (inandning, hud- och ögonkontakt och förtäring).
Beskrivning av de viktigaste symptomen eller effekterna och eventuella akuta eller fördröjda symptom.
Rekommendationer för omedelbar medicinsk vård och, vid behov, särskild behandling som krävs.

Avsnitt 7: Hantering och lagring
Här hittar du vägledning om säker hantering och villkor för säker lagring av kemikalier. Den information som krävs består av:

Försiktighetsåtgärder för säker hantering, inklusive rekommendationer för hantering av oförenliga kemikalier, minimering av utsläpp av kemikalien i miljön och rådgivning om allmän hygienpraxis (t.ex. att äta, dricka och röka i arbetsområden är förbjudet).
Rekommendationer om villkoren för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet. Ger råd om specifika lagringskrav (t.ex. ventilationskrav)

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Det här avsnittet innehåller information om personlig skyddsutrustning som kan användas för att minimera arbetstagarens exponering, t.ex. skyddsglasögon och handskar.

Avsnitt 11: Toxikologisk information
En detaljerad beskrivning av hur materialet kan skada dig. Det här inkluderar exponeringsvägar, relaterade symtom, akuta och kroniska effekter och numeriska mått på toxicitet.

Avsnitt 15: Gällande föreskrifter
Reglerande information som används av efterlevnadsansvarig personal.

Innan produkten tas ut på arbetsplatsen, granska farorna och avgör om den är lämplig, dvs. ta inte med en produkt ut på arbetsplatsen om det finns säkrare alternativ. Det räcker inte att ha ett säkerhetsdatablad, du måste ha det relevanta säkerhetsdatablad som är förenligt med ditt geografiska område.

Att känna till och förstå reglerna är det första steget i att tillhandahålla en säker arbetsmiljö.

 

 

Kapitel 6

Säkerhetsdatablad och REACH

I enlighet med REACH-förordningen (förordning (EG) nr 1907/2006) måste alla tillverkare eller producenter av farliga ämnen och farliga gods se till att ett säkerhetsdatablad tillhandahålls tillsammans med farliga ämnen eller kemikalier.

Säkerhetsdatabladet måste vara författat i enlighet med REACH- och CLP-förordningarna. Dessa föreskrifter anger kraven på klassificering av produkten och formatet för säkerhetsdatabladet.

Artikel 31 i REACH fastslår att en leverantör av en kemikalie (tillverkare, importör, nedströmsanvändare, distributör) måste förse sin kund med ett kompatibelt säkerhetsdatablad om kemikalien de levererar är farlig. I vissa fall måste säkerhetsdatablad också tillhandahållas för icke-farliga kemikalier som uppfyller specifika kriterier som beskrivs i föreskrifterna. Bilaga II till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 har fastställt kraven för att sammanställa ett säkerhetsdatablad sedan det infördes 2007. Bilaga II reviderades 2015 genom förordning (EG) nr 2015/830 för att ta hänsyn till förändringar i CLP-förordningen och den 5:e upplagan av FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS).

 

REACH reglerar också när säkerhetsdatablad måste uppdateras eller utfärdas:

 • När ny produktinformation har lagts till som kan förändra den kemiska risken eller faran, t.ex. en ny klassificering.

 • Om tillstånd från ECHA har beviljats eller avslagits.

 • Om en begränsning har införts av ECHA.

Hur gammalt kan ett säkerhetsdatablad vara?

Det är tillrådligt att kontrollera med tillverkare var 12:e månad för eventuella ändringar av säkerhetsdatablad i ditt lager eftersom den senaste, uppdaterade informationen om potentiella risker är nödvändig för att slutföra din riskbedömning av hälsofarliga ämnen. Då versioner behöver uppdateras är det viktigt att ha koll på giltigheten. 

Kika på hur du kan hantera säkerhetsdatablad med vår kemikaliedatabas här >

 

 

Kapitel 7

Var ska säkerhetsdatablad förvaras på arbetsplatsen?

Du kan registrera alla kemiska produkter och säkerhetsdatablad online, genom att sammanställa en lista över alla kemiska produkter på arbetsplatsen som tillverkas, importeras eller används av företaget. Den här inventeringen kan vara så enkel eller komplex som du vill så länge som viktig information ingår:

 • Kemikalie/produktnamn

 • Information om leverantör/tillverkare

 • Identifierare dvs. CAS-nummer

Kan säkerhetsdatablad förvaras på en dator?

Ja! Eftersom dagens säkerhetsdatablad för kemikalier är omfattande är det nästan omöjligt att säkerställa att de överensstämmer med de föreskrifter och förfaranden som finns på arbetsplatsen. Med hjälp av EcoOnlines digitala databas med säkerhetsdatablad – den största för säkerhetsdatablad i norra Europa – kan du söka och hitta hundratusentals uppdaterade säkerhetsdatablad.

Skapa säkerhetsdatablad med EcoOnlines publiceringsverktyg

Vi erbjuder möjligheten för att dig att skapa utökade säkerhetsdatablad, så kallade extended safety data sheets (e-SDS). Exponeringsscenarion kan skapas på svenska och många andra europeiska språk. Det finns krav på att ta fram exponeringsregister för farliga ämnen som produceras eller importeras till EU i mängder om 10 ton per år eller mer.

New call-to-action