Farosymboler och faropiktogram - ha koll på faromärkningen

Tanken med faropiktogram är att på ett enkelt och tydligt sätt informera användare om de risker som farliga kemikalier orsakar. Här handlar det om att definiera dessa farliga ämnen och deras farliga egenskaper.  Reglerna för faromärkning...

Tanken med faropiktogram är att på ett enkelt och tydligt sätt informera användare om de risker som farliga kemikalier orsakar. Här handlar det om att definiera dessa farliga ämnen och deras farliga egenskaper. 

Reglerna för faromärkning baseras på en CLP-förordning som sedan 2008 har angivit riktlinjer för klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. Enligt denna CLP-förordning måste alla säkerhetsdatablad och faropiktogram uppdateras i enlighet med kemikalieföreskrifterna i CLP. Under 2019, träde även en ny lag fram om de nya faropiktogramen och deras varningsskyltar för de olika kemikalierna som behöver märkas. 

I det här blogginlägget guidar vi dig om vad du behöver tänka på när det gäller faromärkning, och vad de olika faropiktogram har för betydelse. 

New call-to-action


Regler för farosymboler 

CLP-reglerna för faromärkning gäller alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder farliga kemikalier. Förutom risk- och skyddsfraser måste alla kemikalier också vara tydligt märkta med farosymboler.

Du har förmodligen sett de orangefärgade kemikaliesymboler som användes tidigare – de har idag ersatts med piktogram som är vita med en röd ram. Dessutom har det tillkommit flera symboler som du också bör känna till.

Märkning av kemikalier i Sverige måste vara på svenska (symbolerna måste vara på det officiella språket i det aktuella landet) och måste tydligt informera om riskerna med att använda och förvara en viss kemikalie. 


Här är de aktuella farosymbolerna 

De aktuella farosymbolerna Vissa kemikalier samt kemiska produkter och ämnen är farligare än andra, och detta anges också med farosymboler. Exempelvis är "hälsofara" och "miljöfarlig" mindre allvarliga och farliga än "akut giftig" och "allvarlig hälsofara".

Psst! Visste du att de röd-vita-svarta symbolerna officiellt kallas "faropiktogram" och de tidigare orange-svarta symbolerna kallas "faromärkning" enligt CLP-lagstiftningen?


Vilka är farosymbolerna?  

Faro- och skyddsangivelserna är standardiserade fraser som ska formuleras enligt bilaga III respektive bilaga IV i CLP-förordningen, det finns nio faropiktogram som du kan stöta på i ditt arbete med kemikalier.  Här ger vi dig en översikt över dem och en genomgång av vad varje faropiktogram betyder.

 

Gas under tryck Faromärkning gas under tryck
 • Innehåller gas under tryck
 • Kan explodera vid uppvärmning
 • Innehåller nedkyld gas
 • Kan orsaka köldskador

 

Miljöfarlig Faromärkning miljöfarlig
 • Kemikalier som är skadliga för miljön, giftiga för vattenlevande organismer och kan ge negativa långsiktiga effekter på vattenmiljön
Akut giftig Faromärkning akut giftig
 • Betecknar produkter som är mycket giftiga
 • Ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt och förtäring 
Skadlig Faromärkning skadlig
 • Kan orsaka klåda och irritation på huden eller i ögonen
 • Kan göra dig dåsig eller yr
 • Kan orsaka allergiska hudreaktioner
 • Farlig vid förtäring, hudkontakt och inandning
 • Kan vara farlig för jordens ozonskikt
Brandfarlig Faromärkning brandfarlig
 • Brandfarliga eller ytterst brandfarliga substans
 • Håll borta från värme, gnistor och öppen eld
Explosiv Faromärkning explosiv
 • Kan explodera om det utsätts för värme, gnistor och öppen eld
 • Allvarlig risk för att träffas av fragment
 • Fara för brand och massexplosion vid brand
Allvarlig hälsofara Faromärkning allvarlig hälsofara
 • Kan vara livsfarligt vid inandning och om det hamnar i luftvägarna
 • Kan orsaka skador på organ
 • Kan skada eller störa reproduktionsförmågan
 • Kan vara cancerframkallande
 • Kan orsaka genetiska skador
 • Kan orsaka allergi- eller astmasymtom
Frätande Faromärkning frätande
 • Korrosiv för metaller, frätande på huden och kan orsaka allvarliga ögonskador
 • Ger frätskador på huden, i matstrupen och ögonen

 

 

4 tips för dig som tillverkar, säljer, distribuerar eller importerar kemikalier: 

 1. Har dina produkter i butiker den gamla faromärkningen? Då måste du se till att dessa får nya faropiktogram eller tas bort från marknaden.

 2. Du bör gå igenom dina säkerhetsdatablad och kontrollera att informationen uppfyller de nya klassificeringskraven. En digital kemikalieförteckning kan underlätta detta arbetet.

 3. Sätt nya faropiktogram på alla dina produkter så snart som möjligt.

 4. Se till att dina kunder får det uppdaterade säkerhetsdatabladet – om du inte är noga med detta kan det få stora konsekvenser i resten av värdekedjan.

 5. Ta hjälp av EcoOnlines exponeringsregister kan både arbetsgivare och arbetstagare få en god överblick över all exponering som arbetstagaren varit utsatt för.

 

4 tips för dig som hanterar kemikalier på arbetsplatsen: 

 1. Utbilda alla anställda om vad de nya faropiktogrammen betyder så att de vet hur de ska hantera olika kemikalier.

 2. Om du har förpackningar som du fyller själv, kontrollera att de har rätt faromärkning.

 3. Uppdatera dina riskbedömningar av kemikalier och ta reda på om den nya klassificeringen påverkar dem.

 4. Kräv av dina leverantörer att de märker sina produkter med CLP-märkning av kemikalier.

 5. Använd ett exponeringsregister för att spåra sambandet mellan exponering av kemiska ämnen på arbetsplatsen.

New call-to-action


Relevanta artiklar

| arbetsmiljö
25 steg till en säkrare arbetsplats

Finns det dolda faror på din arbetsplats?  Det är uppenbart att det kan förekomma säkerhet- och hälsorisker på...

| arbetsmiljö
Din kompletta guide till riskbedömning av kemikalier

Är du osäker på hur du ska göra en riskbedömning av farliga ämnen och material i ditt företag? Vad säger lagen...

| arbetsmiljö
Kemikalielagstiftning i förändring

Det har nu gått ett år sedan EU: s kemikaliestrategi för hållbarhet publicerades som ett svar på EU:s gröna giv och...