Faromärkning och faropiktogram – ha koll på kemikalierna

Tanken med faropiktogram är att på ett enkelt och tydligt sätt informera användare om de risker som farliga kemikalier orsakar. Reglerna för faromärkning baseras på en CLP-förordning som sedan 2008 har angivit riktlinjer för...

Tanken med faropiktogram är att på ett enkelt och tydligt sätt informera användare om de risker som farliga kemikalier orsakar.

Reglerna för faromärkning baseras på en CLP-förordning som sedan 2008 har angivit riktlinjer för klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. Enligt denna CLP-förordning måste alla säkerhetsdatablad och faropiktogram uppdateras i enlighet med kemikalieföreskrifterna i CLP.

I det här blogginlägget guidar vi dig om vad du behöver tänka på när det gäller faromärkning, och vad de olika faropiktogrammen betyder. 

Vill du veta mer om CLP-förordningen? Klicka här och läs mer> 

Regler för farosymboler 

CLP-reglerna för faromärkning gäller alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder farliga kemikalier. Förutom risk- och skyddsfraser måste alla kemikalier också vara tydligt märkta med farosymboler.

Du har förmodligen sett de orangefärgade kemikaliesymboler som användes tidigare – de har idag ersatts med piktogram som är vita med en röd ram. Dessutom har det tillkommit flera symboler som du också bör känna till.

Märkning av kemikalier i Sverige måste vara på svenska (symbolerna måste vara på det officiella språket i det aktuella landet) och måste tydligt informera om riskerna med att använda och förvara en viss kemikalie. 

Här är de aktuella farosymbolerna 

Faremærker-1Vissa kemikalier och ämnen är farligare än andra, och detta anges också med farosymboler. Exempelvis är "hälsofara" och "miljöfarlig" mindre allvarliga och farliga än "akut giftig" och "allvarlig hälsofara".

Psst! Visste du att de röd-vita-svarta symbolerna officiellt kallas "faropiktogram" och de tidigare orange-svarta symbolerna kallas "faromärkning" enligt CLP-lagstiftningen?

Vilka är farosymbolerna?  

Det finns nio faropiktogram som du kan stöta på i ditt arbete med kemikalier. Här ger vi dig en översikt över dem och en genomgång av vad varje faropiktogram betyder.

Gas under tryck
Betyder:

 • Innehåller gas under tryck
 • Kan explodera vid uppvärmning
 • Innehåller nedkyld gas
 • Kan orsaka köldskador

Miljöfarlig
Betyder: 

 • Kemikalier som är skadliga för miljön, giftiga för vattenlevande organismer och kan ge negativa långsiktiga effekter på vattenmiljön

Akut giftig
Betyder: 

 • Betecknar produkter som är mycket giftiga
 • Ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt och förtäring 

Skadlig
Betyder:

 • Kan orsaka klåda och irritation på huden eller i ögonen
 • Kan göra dig dåsig eller yr
 • Kan orsaka allergiska hudreaktioner
 • Farlig vid förtäring, hudkontakt och inandning
 • Kan vara farlig för jordens ozonskikt

Brandfarlig
Betyder:

 •  Brandfarliga eller ytterst brandfarliga substans
 • Håll borta från värme, gnistor och öppen eld

Oxiderande
Betyder:

 • Kan orsaka eller förstärka en brand
 • Kan explodera om det kommer i kontakt med brännbara ämnen eller öppen eld

Explosiv
Betyder:

 • Kan explodera om det utsätts för värme, gnistor och öppen eld
 • Allvarlig risk för att träffas av fragment
 • Fara för brand och massexplosion vid brand

Allvarlig hälsofara
Betyder:

 • Kan vara livsfarligt vid inandning och om det hamnar i luftvägarna
 • Kan orsaka skador på organ
 • Kan skada eller störa reproduktionsförmågan
 • Kan vara cancerframkallande
 • Kan orsaka genetiska skador
 • Kan orsaka allergi- eller astmasymtom

Frätande
Betyder: 

 • Korrosiv för metaller, frätande på huden och kan orsaka allvarliga ögonskador
 • Ger frätskador på huden, i matstrupen och ögonen

4 tips för dig som tillverkar, säljer, distribuerar eller importerar kemikalier: 

 1. Har dina produkter i butiker den gamla faromärkningen? Då måste du se till att dessa får nya faropiktogram eller tas bort från marknaden.
 2. Du bör gå igenom dina säkerhetsdatablad och kontrollera att informationen uppfyller de nya klassificeringskraven.
 3. Sätt nya faropiktogram på alla dina produkter så snart som möjligt.
 4. Se till att dina kunder får det uppdaterade säkerhetsdatabladet – om du inte är noga med detta kan det få stora konsekvenser i resten av värdekedjan. 

4 tips för dig som hanterar kemikalier på arbetsplatsen: 

 1. Utbilda alla anställda om vad de nya faropiktogrammen betyder så att de vet hur de ska hantera olika kemikalier.
 2. Om du har förpackningar som du fyller själv, kontrollera att de har rätt faromärkning.
 3. Uppdatera dina riskbedömningar och ta reda på om den nya klassificeringen påverkar dem.
 4. Kräv av dina leverantörer att de märker sina produkter med CLP-märkning av kemikalier. 

New call-to-action


Relevanta artiklar

| arbetsmiljö
Därför är hälsa och säkerhet så viktiga

Hälsa och säkerhet bör vara en integrerad del av alla verksamheter oavsett form eller storlek. Att värna om de...

| arbetsmiljö
Så förbättrar du ditt hanteringssystem för arbetstillstånd

För många verksamheter som sysslar med underhåll spelar speciella arbetstillstånd en viktig roll för att skapa säkra...

| arbetsmiljö
Arbetsmiljö – en av dagens viktigaste samhällsfrågor

Begreppet arbetsmiljö har aldrig varit mer aktuellt än det är just nu. Pandemin har vänt upp och ned på alla spelregler...