ECOONLINES MILJÖPOLICY

Miljöpolicy - vi är miljödiplomerade

Low angle view of tall trees against the sky

Vi är miljödiplomerade

Vi är ett mjukvaruföretag som utvecklar och säljer en webbaserad programvara, konsulttjänster samt utbildningar inom kemikaliehantering. Våra produkter hjälper tillverkare, återförsäljare och slutanvändare av kemikalier att aktivt främja arbetet med hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatsen samt följa gällande lagstiftning kring kemikaliehantering och arbetsmiljö.

  • Våra produkter bygger främst på kunskap och är således immateriella och icke miljöpåverkande. De resurser som krävs för att framställa våra produkter kan dock ha miljöpåverkan. Av den anledningen bevakar och följer vi noggrant såväl nya rön som gällande lagstiftning och krav som rör vår verksamhet. Vi ställer även höga krav på ett aktivt miljöarbete från våra leverantörer samt försöker minimera miljöbelastningen vid möten och utbildningar.

  • EcoOnlines verksamhet skall alltid bedrivas på ett sådant sätt att de anställdas hälsa skyddas, att miljön skyddas och att energi och naturresurser sparas. Arbetet kring dessa områden skall kännetecknas av ständig förbättring.

protect the environment concept - earth with a tree isolated over a white background

Vad innebär miljödiplomering?

Miljödiplomering innebär att vi på EcoOnline tar ansvar för miljön och arbetar aktivt med att minimera vår egen miljöpåverkan. Med våra tjänster och produkter hjälper vi dessutom våra kunder att arbeta effektivt med miljöfrågor kopplade till kemikaliehantering. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och för att effektivt minska verksamhetens miljöbelastning. Vi har ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas till hjälp för att lyfta fram de mest betydande miljöaspekterna med vår verksamhet och hela tiden förbättra oss.

  • Vid inköp väljer vi i första hand miljödeklarerade och etiska produkter.

  • Vi har system och rutiner för återvinning och följer upp kvantiteterna över tid.

  • Vi ställer krav på att våra städleverantörer ska använda miljövänliga rengöringsmedel. Vi arbetar för att minimera vår elförbrukning.

  • Vi väljer i första hand e-post som kommunikation och arbetar aktivt med att ersätta brev, avtal, offerter samt DM i pappersform med digitala alternativ.

  • Våra möten, både med kunder och internt, genomför vi främst online vilket minimerar behovet av miljöpåverkande resor. Vid längre resor använder vi i första hand tåg.

  • Vi ser till att våra anställda är tillräckligt utbildade för att kunna tillämpa denna policy i sitt dagliga arbete.

  • Vi hjälper ständigt våra kunder att förbättra sin kemikaliehantering för ökad säkerhet och bättre miljö.

Läs mer om miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Standard. 

Läs mer om EcoOnlines certifiering.