Business man pointing to transparent board with text Know the Rules
Regelverk

Regelverk: vilka regelverk ska jag förhålla mig till?

pexels-burst-544965
Få kontroll över din verksamhet

Nedan finner du information om några regelverk som är bra att känna till.

 • Om det finns kemikalier på din arbetsplats har du många regler och lagar att förhålla dig till. För att hjälpa dig att hitta rätt bland regelverken har vi plockat ut de lagar och föreskrifter vi tror är viktigast för dig som på något sätt arbetar med kemikalier.

 • Krav på säkerhetsdatablad, kemikalieförteckning, utbildning av anställda och genomförande av riskbedömning ingår i både nationella- och internationella regelverk. Det är viktigt att du och din verksamhet sätter er in i vilket ansvar ni har när det gäller dokumentation, bedömning och hantering av kemikalier.

woman_laptop_shady-800x585
Nationellt regelverk - Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljö

shutterstock_390296353
Nationellt regelverk - Miljöbalken

Miljöbalken

 • Reglerna i Miljöbalken är till för att nuvarande och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Miljöbalken är en övergripande lagstiftning som rör all påverkan av miljön. Alla (privatpersoner och företagare) ska enligt balken ta hänsyn till de allmänna hänsynsreglerna.

  Läs mer om Miljöbalken.
Amazing Flag of European Union
Internationellt regelverk – REACH

REACH

 • REACH är en kemikalielagstiftning som gäller EU. Grundprincipen i REACH är att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som har ansvar för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Det är också REACH som ställer kraven på format och innehåll i säkerhetsdatabladen inom EU.

  Läs mer om REACH.
Amazing Flag of European Union
Internationellt regelverk – CLP

CLP-förordningen

 • CLP-förordningen är EU: s nya förordning för klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. CLP (Classification, Labelling and Packaging) baseras på ett globalt system som är framtaget av FN och gäller alla kemiska produkter från 1 juni 2015. Alla farliga kemikalier ska vara tydligt märkta med faropiktogram, signalord och faro- och skyddsangivelser. Det är industrins ansvar att fastställa farorna med ämnen och blandningar innan de släpps ut på marknaden, samt att klassificera dem i enlighet med de faror som har identifierats.

  Läs mer om CLP.

Ina
Account Manager, EcoOnline

EcoOnlines lösningar möter alltid framtidens lagkrav

Har du frågor om kemikalielagstiftningen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig!

Kontakta oss här