EcoOnlines verksamhet fortsätter som vanligt

Över hela världen anpassar vi oss till en ny verklighet mot bakgrund av COVID-19-pandemin. Vår sympati går till alla som drabbas av viruset. Många av våra kunder arbetar i utsatta och samhällskritiska yrken. Vi skickar ett särskilt tack till er!

Vår affärsmodell är utformad för att hantera kriser

För EcoOnline är det viktigt att påpeka att eftersom alla våra tjänster finns tillgängliga i molnet påverkas vi inte av de utmaningar som COVID-19 för närvarande orsakar. Du kan lita på att vi gör allt för att inte låta COVID-19 hindra oss från att uppfylla våra åtaganden gentemot våra användare, samarbetspartners och andra intressenter. Alla våra system är online 24/7.

EcoOnlines öppettider gäller fortsatt och vårt support-, utbildnings- och säljteam är här för att supporta dig som normalt. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.


Läs mer om EcoOnlines olika åtgärder

Vi följer noggrant utvecklingen av situationen kring COVID-19 och har skapat en informationssida med relevanta och nyttiga tips.

 

ecoonlines bidrag

EcoOnline EHS

Coronaviruset påverkar arbetslivet och vi står inför många nya utmaningar. Myndigheternas rekommendationer uppdateras hela tiden och företag måste vara beredda att ändra sina riktlinjer och rutiner med kort varsel. För att kunna möta kraven är företag idag beroende av digitala och användarvänliga system.

Vårt bidrag är att hjälpa dig med ditt systematiska arbetsmiljöarbete. EcoOnline EHS är ett digitalt system för att hantera arbetsmiljöarbetet och kunna göra ditt jobb enklare. 

– EcoOnline vill gärna hjälpa företag i denna krävande tid. Vi hoppas att detta kan vara ett stöd i arbetet med att upprätthålla trygga arbetsplatser, säger Göran Lindö, CEO för EcoOnline Group.


New call-to-action

 

EcoOnline lanserar

Nya funktioner anpassade till en ny risksituation

Med corona-epidemin sker det ständigt förändringar som gör att företag måste anpassa sig till nya regler och situationer på rekordtid. För att förhindra att hanteringen av hälso-, miljö- och säkerhetsåtgärder blir en flaskhals har EcoOnline implementerat nya funktioner i HMS-verktyget.

Med färdiga mallar och checklistor, speciellt anpassade till den situation vi nu befinner oss i, har EcoOnline gjort det enklare för företag. Få överblick och kontroll på verksamhetens nya risker samtidigt som det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet kan fortsätta.

Baserat på myndigheters riktlinjer och med hjälp av EcoOnlines erfarna arbetsmiljöexperter har följande funktioner lanserats i EcoOnline EHS:

  • Checklista för Covid-19: Använd checklistan för att undersöka det nya coronavirusets (Covid-19) påverkan på arbetsmiljön. Den tar upp smittrisker och hantering av sjukdomen covid-19. Det nya coronaviruset klassas som ett smittämne i riskklass 3 enligt Folkhälsomyndigheten.
  • Rapportmall för smitta: Många arbetsgivare är ovana vid att hantera smittrisker i arbetsmiljön. Med denna mall kan de anställda rapportera incidenter relaterade till fall av smitta. Antingen som verifierad smitta eller risk för exponering av smitta. I mallen kan man också lägga till information om ökad risk för smitta samt ge förbättringsförslag för att minska risken för exponering.
  • «Arbeta tryggt hemifrån»: Använd checklistan för att undersöka om arbetsplatsen hemma har goda arbetsförhållanden med avseende på ergonomi och säkerhet. Checklistan kan skickas digitalt, via EcoOnline EHS, till alla anställda för uppföljning av arbetsmiljön vid distansarbete.

WORDPRESS-PR-IMAGE-SM-Checklist-Mock-Up-Laptop

 

RISKBEDÖMNING

Smittförebyggande åtgärder

Risken för att en anställd kommer i kontakt med en smittad person på arbetsplatsen kan vara högre än vi tror. För vissa yrken, är risken mer uppenbar än andra, och risken ökar naturligtvis i yrken där man kommer i kontakt med många människor.

Det är arbetsgivarens ansvar att bedöma om de anställda eller inhyrd personal kan utsättas för en smittsituation.

För att förhindra spridningen av coronaviruset är riskbedömning en effektiv åtgärd. EcoOnline ger dig tips för att komma igång med riskbedömningen. Vi har skapat en enkel 3-stegs-gude som hjälper dig att komma igång.

Ladda ner guiden

 

 

Särskilda bestämmelser för riskbedömning vid smitta

Det nya coronaviruset klassas som ett smittämne i riskklass 3 enligt Folkhälsomyndigheten. Riskklass 3 definieras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker som ”Smittämne som kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor och kan utgöra en allvarlig fara för arbetstagare. Ofta finns effektiv behandling, eller förebyggande åtgärder, som vaccination. Det kan finnas risk för spridning ut till samhället.”

Arbetsgivaren ska dokumentera när exponering för smittämnen i riskklass 3 eller 4 har konstaterats i samband med tillbud, olyckor eller andra oönskade händelser. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4, §11) ska följande uppgifter dokumenteras:

  1. Namn på de personer som har exponerats.
  2. Vilken typ av arbete som utfördes.
  3. Vilket eller vilka smittämnen, i riskklass 3 eller 4, som arbetstagaren exponerades för, i den utsträckning kunskap finns.
  4. En beskrivning av hur exponeringen skedde.

Uppgifterna ska sparas i tio år efter den senast kända exponeringen, eller i fyrtio år om exponeringen gäller smittämnen som kan ha långtidseffekter.

EcoOnline har en modul för exponeringar som gör det enkelt att både registrera och spara exponeringar enligt lagstiftningen. Modulen säkerställer också att anställda, arbetsgivare samt företagshälsovården får en översikt över de exponeringar som har skett.

Vet du att EcoOnline har en egen app där anställda själva kan registrera exponeringar?

Läs mer om ecoonlines modul för exponeringsregister här

 

ATT ARBETA HEMIFRÅN

Rättigheter & Skyldigheter

För att minska spridningen av coronaviruset uppmanar hälsomyndigheten företag att erbjuda distansarbete för sina anställda, där det är möjligt. Vilka är dina rättigheter som anställd? Och vilket ansvar har arbetsgivaren?

I den här bloggen delar vi med oss av våra egna erfarenheter och tips, samt ger en sammanfattning av de regler som företag måste följa.

Lagstiftningen är tydlig:

Att arbeta hemifrån innebär ofta digital kommunikation och virtuella möten, vilket möjliggör kommunikationen mellan kollegor och kunder, oavsett plats. För att säkerställa att hälsa, miljö och säkerheten på arbetsplatsen respekteras är det viktigt att man har rutiner för riskbedömningar.

De grundläggande reglerna på arbetsmiljöområdet gäller oavsett var arbetet utförs, det finns inga speciella regler för arbete hemifrån. Det innebär att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, här är lagstiftningen tydlig. Arbetstagaren ska dock medverka i att skapa goda arbetsförhållanden och ska själv ta ansvar, bland annat genom att uppmärksamma och rapportera risker.

Betyder det att du inte längre har några skyldigheter i den speciella situation som vi nu befinner oss i?


Få svar på dina rättigheter och skyldigheter, samt få experttips

 

 

Relevanta artiklar

Om du vill ha mer information om hur EcoOnline arbetar för att bekämpa coronasmittan, läs mer i nedanstående artiklar:

 

COVID-19: EcoOnlines verksamhet fortsätter som vanligt

EcoOnline försäkrar sina kunder och anställda att normal aktivitet upprätthålls trots de utmaningar COVID-19 skapar i samhället.

läs mer

Riskbedömning på hemmakontoret - det här gäller

För att förhindra spridningen av covid-19 så har Folkhälsomyndigheten gått ut med det allmänna rådet att arbetsgivare ska erbjuda arbetstagare att arbeta hemma om det är möjligt. Vad har du som...

Läs mer

COVID-19 Hantera riskerna

Över hela världen omger samtalets ämne nu coronavirus och oförutsägbarheten för vad framtiden kan hålla.

läs mer

Kontakta oss här