Allt om kemikalieförteckning

Allt du behöver veta om hur man gör för att upprätta en kemikalieförteckning och hur den ska användas på din arbetsplats.

 

Så här kan du arbeta med kemikalier

Kemikaliesäkerhet är en viktig del av ett företags egenkontroll för att säkerställa att man lever upp till de myndighetskrav som gäller för en säker arbetsplats och skyddar de anställda. Det finns olika krav och förordningar. En kemikalieförteckning är ett viktigt verktyg – för att kartlägga vilka kemikalier som hanteras i en verksamhet och om de utgör någon risk för de som kommer i kontakt med dem.

Men när krävs kemikalieförteckning, vilka krav gäller för innehållet så man märker rätt och vad är märkningspliktiga kemikalier? För att förstå de krav som finns har vi med den här artikeln svaren på de vanligaste frågorna, även kring kemikalieförvaring och kemikalielistor.

När behövs en kemikalieförteckning?

När det kommer till farliga kemiska produkter är det tillverkarens uppgift att informera användare om vilka ämnen som ingår i dem och de potentiella riskerna som användning medför. Det innebär att ha kontroll över klassningen av kemikalier, om ämnen är cmr-klassade (CMR, cancerogena, mutagena, reprotoxiska). Men på varje enskild arbetsplats är det sedan arbetsgivarens ansvar att se till att det finns en tydlig förteckning över de farliga kemiska produkter och kemiska riskkällor som hanteras för en kemikalieförteckning. Här gäller det att aktivt se över så att man har en uppdaterad kemikalielista.


New call-to-action

 

Vad ska en kemikalieförteckning innehålla?

I sin enklaste form ska en kemikalieförteckning innehålla följande för att uppfylla grundkraven:

  • Produktens namn – det, eller handelsnamnet (för blandningar), återfinns oftast på etiketten. Samma namn finns också på det säkerhetsdatablad som ska följa med alla kemikalier.
  • En klassificering enligt den så kallade CLP-förordningen
  • Mängd (vikt)
  • Användningsområde (var produkten finns inom verksamheten)
  • Information om hälso- och miljörisker
Notera att Kemikalieinspektionen kan ha krav beroende på om det är förenklad eller utökad förteckning som gäller. Det gäller också att kontrollera så att det finns rätt farosymboler, kallas även faropiktogram, läs mer här om faromärkningen.

En digital kemikalieförteckning förenklar

En enkel kemikalieförteckning kan sammanställas i Excel, men det går också att upprätta en digital sådan online. På EcoOnline har vi ett professionellt kemikaliehanteringssystem på marknaden som hjälper företag att:

  • spåra och dokumentera alla kemikalier i molnet
  • uppfylla internationella bestämmelser såsom Reach och CLP-förordningen
  • samla statistik och insikter för bättre beslutsunderlag
  • implementera kontroll i fler delar av verksamheten
  • ha tillgång till uppdaterad information i realtid, och sprida den för att engagera de anställda 

Vad är märkningspliktiga kemikalier?

Verksamheter hanterar ofta många olika kemikalier. Många som de flesta inte ens tänker på. De som inte medför hälso- eller miljörisker, som diskmedel eller kontorslim, behöver inte tas med i en kemikalieförteckning eller ha en specifik kemikalieförvaring.

De som däremot enligt lagkrav måste märkas för att få användas i verksamheten benämns som märkningspliktiga kemikalier. De ska då ingå med faropiktogram – en svart symbol med vit bakgrund inramad av en kvadratisk röd ram – som talar om hur produkten är farlig eller på vilket sätt kemiprodukten är ohälsosam, exempelvis ”Irriterar huden”.

Förenklad eller utökad?

Begränsningar till de kemikalier som används för produktionen, driften eller skötseln av en verksamhet brukar kallas för förenklad kemikalieförteckning. Men Kemikalieinspektionen rekommenderar att man även ska inkludera information om innehållet i ämnena som ingår i respektive produkt och dess klassificeringar. En så kallad utökad kemikalieförteckning.

Det ger verksamhetsutövaren en bättre bild över vad i de olika kemiska produkterna som gör dem farliga och vad man ska titta på när man ska försöka byta ut produkten mot något mindre farligt, så kallad substitution. Det här ingår, i den så kallade egenkontrollförordningen i Miljöbalken (se riksdagen.se: Miljöbalk) som anger riktlinjer för ett företags förebyggande arbete för att minska påverkan på hälsa och miljö.

Handledning kring kemikalieförteckning

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS samlar verkets alla föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker beskriver de regler som gäller för kemikalieförteckningen ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det finns även en vägledning för tillämpning av föreskriften att tillgå. Reach-förordningen är lagkrav som omfattar när det gäller handel och användning av kemikalier. 

Om man är osäker hur man kan nyttja detta så finns det hjälp att få av kommuner, länsstyrelser och arbetsmiljöverket.

Framgång stavas engagemang

Utöver att upprätta kemikalieförteckning är det viktigt att regelbundet genomföra riskbedömningar – en skattning av riskerna med hanteringen av kemikalier i verksamheten. Det är även viktigt att se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget för att säkerställa att allt från egenkontroll i form av upprättande av kemikalier och riskbedömningar genomförs regelbundet, samt att all personal som hanterar kemikalier och farligt avfall har den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner.

Framgång rörande kemikaliehantering stavas personalengagemang. Om inte informationen om vilka farliga ämnen som finns i verksamheten och riskerna med dem når de som arbetar med dem varje dag, gör en kemikalieförteckning ingen nytta. Därför integrerar organisationer idag sina anställda och entreprenörer från olika delar av verksamheten i sitt miljö- och arbetsmiljöarbete. Även här kan digitalisering underlätta informationshantering och uppdateringar och skapa en känsla hos de anställda att de själva har kontroll över sin situation. 

EcoOnlines Chemical Manager

EcoOnlines molnbaserade kemikaliehanteringssystem och databas med säkerhetsdatablad samlar alla era säkerhetsdatablad och annan dokumentation om era kemikalier. Få tillgång till en digital kemikalieförteckning och få hjälp och stöd av användarvänliga verktyg som underlättar kemikaliehanteringen. Om du är återförsäljare eller i behov av ett verktyg för att skriva, översätta och distribuera säkerhetsdatablad har vi även lösningar för dig. 

Med vårt digitala verktyg får ni bättre koll på era kemikalier och med smarta funktioner, som mobilapp, QR-koder och delningsbara direktlänkar, kan din verksamhet smidigt säkerställa alla medarbetares tillgång till informationen. Vi förstår komplexiteten i HMS-arbetet (hälsa, miljö och säkerhet). Därför har vi skapat ett användarvänligt molnbaserat verktyg för att samla all kemikaliedokumentation på ett ställe.

Få ett helhetsgrepp på din kemikaliehantering med rätt systemstöd