Skyddsblad och skyddsinformation

På en arbetsplats där man hanterar kemikalier ska det finnas skyddsinformation som innehåller åtgärder vid första hjälpen, vilken skyddsutrustning som ska användas vid hantering och åtgärder vid brand och utsläpp.

Skyddsinformationen är baserad på viktiga delar i säkerhetsdatabladet och kallas för skyddsblad. Skyddsbladen anpassas till det aktuella arbetsmomentet utifrån den riskbedömning som gjorts. Den som gör riskbedömningen kan anpassa innehållet och tydligt lyfta fram vilka villkor och skyddsåtgärder som gäller när arbetsmomentet ska utföras.

Skyddsbladet är enkelt att sätta upp på en arbetsplats då skyddsinformationen ryms på en enda A4-sida.

Med EcoOnlines kemikalieförteckning,Chemical Manager, kan du enkelt generera skyddsblad baserat på dina säkerhetsdatablad.