Vi vill hjälpa dig få kontroll över din verksamhet. Nedan finner du information om några regelverk som är bra att känna till.

Om det finns kemikalier på din arbetsplats har du många regler och lagar att förhålla dig till. För att hjälpa dig att hitta rätt bland regelverken har vi plockat ut de lagar och föreskrifter vi tror är viktigast för dig som på något sätt arbetar med kemikalier.

Krav på säkerhetsdatablad, kemikalieförteckning, utbildning av anställda och genomförande av riskbedömning ingår i både nationella- och internationella regelverk. Det är viktigt att du och din verksamhet sätter er in i vilket ansvar ni har när det gäller dokumentation, bedömning och hantering av kemikalier.

Nationellt regelverk - Arbetsmiljölagen

Målet med lagstiftningen på arbetsmiljöområdet är att ingen ska bli sjuk eller skadad av sitt arbete. Reglerna för arbetsmiljön gäller för alla som arbetar, oavsett ålder eller anställningsform.
Läs mer om Arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter är särskilt viktiga för dig som har kemikalier på arbetsplatsen. I dessa finns både generella och specifika krav som gäller alla verksamheter.
Läs mer om arbetsmiljöverkets föreskrifter som kan vara aktuella för din verksamhet. 

Nationellt regelverk – Miljöbalken

Reglerna i Miljöbalken är till för att nuvarande och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Miljöbalken är en övergripande lagstiftning som rör all påverkan av miljön. Alla (privatpersoner och företagare) ska enligt balken ta hänsyn till de allmänna hänsynsreglerna.
Läs mer om Miljöbalken.

Internationellt regelverk – REACH

REACH är en kemikalielagstiftning som gäller EU. Grundprincipen i REACH är att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som har ansvar för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Det är också REACH som ställer kraven på format och innehåll i säkerhetsdatabladen inom EU.
Läs mer om REACH.

Internationellt regelverk – CLP

CLP-förordningen är EU: s nya förordning för klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. CLP (Classification, Labelling and Packaging) baseras på ett globalt system som är framtaget av FN och gäller alla kemiska produkter från 1 juni 2015. Alla farliga kemikalier ska vara tydligt märkta med faropiktogram, signalord och faro- och skyddsangivelser. Det är industrins ansvar att fastställa farorna med ämnen och blandningar innan de släpps ut på marknaden, samt att klassificera dem i enlighet med de faror som har identifierats.
Läs mer om CLP

EcoOnlines lösningar möter alltid framtidens lagkrav. Har du frågor om kemikalielagstiftningen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig!

Vårt mål är att tillhandahålla kemikalielagstiftningen på ett begripligt sätt. Vi vill påpeka att texterna är våra tolkningar som gjorts av vår mest kvalificerade personal i området.

Källor som används i detta arbete är: ArbetsmiljöverketKemikalieinspektionenMiljöbalken och ECHA. För komplett version av lagarna, följ länkarna du hittar under varje lag eller förordning