Reach: EU:s kemikalielagstiftning

REACH är EU:s förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals). REACH trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men börjar gälla stegvis.

Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne som sådant, eller i en blandning eller en vara, berörs av reglerna i Reach. Det är därför viktigt att du och din verksamhet sätter sig in i vilket ansvar ni har i förhållande till dokumentation, värdering och lämplig hantering av kemikalier.

Det är viktigt att notera att företag kan ha flera olika roller, dvs. ett företag kan på samma gång vara både tillverkare och användare av kemiska ämnen.

Det är Kemikalieinspektionen som har det administrativa ansvaret för Reach i Sverige.