EcoOnline Ordbok
Ordlista

Ordlistan innehåller praktiska förklaringar på ord och uttryck inom HMS

 

Arbetsmiljöföreskrifter

För dig som har kemikalier på arbetsplatsen är det speciellt viktigt att vidta åtgärder för att skydda personalen mot fysiska skador. Planering och bedömning av arbetsmiljön och genomförande av nödvändiga och förebyggande åtgärder ska ske i samarbete med arbetstagare och skyddsombud.

Läs mer

Miljöbalken

I miljöbalken finns huvuddelen av den svenska miljölagstiftningen samlad. Det övergripande målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna.

Läs mer

Kemikalieregister

Ett kemikalieregister är bland annat en samling av säkerhetsdatablad och kemikaliedokumentation om kemikalier som används eller produceras i en verksamhet.

Läs mer

SDB

SDB används ofta som en förkortning för säkerhetsdatablad.

Läs mer

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad är ett lagstadgat dokument som ska innehålla information om egenskaper och rekommenderad skyddsutrustning vid användning av en kemikalie.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i föreskrifterna AFS 2001:1 som "arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås".

Läs mer

Hygieniska gränsvärden

Er en samling av sikkerhetsdatablad og informasjonsblad for farlige kjemikalier som brukes eller dannes i virksomheten.

Läs mer

Kontakta oss här