Leverantör

Enligt REACH definieras en leverantör som ”varje tillverkare, importör, nedströmsanvändare eller distributör som omsätter ett kemiskt ämne eller blandning”.

Eftersom ett syfte med Reach är att få fram så mycket kunskap som möjligt om ett ämnes hälso- och miljöfarliga egenskaper och eventuella risker vid hantering är dialogen mellan de olika aktörerna i en leverantörskedja av avgörande betydelse för hur väl Reach fungerar.