Vi har KLARA sedan några år tillbaka och använde tidigare ett Excelbaserat system. Våra forskning- och produktionsavdelningar arbetar på olika sätt i systemet.

Vår forskningsavdelning använder många kemiska ämnen och blandningar, ofta i små volymer. Avdelningen jobbar aktivt i KLARA och har en daglig översikt över produkter och volymer. Inventeringar är ett pågående jobb under året och vi använder streckkodsläsaren som förenklar inventeringen. Forskarna testar olika leverantörer och när de önskar att köpa in nya kemikalier tar de hjälp av vår kemikaliegrupp som gör en bedömning bl.a. av produktens klassning t.ex. om den är CMR-klassad. Denna process är en del av vårt substitutionsarbete där vi redan vid inköp undersöker, utvärderar och väljer vilka kemikalier som godkänns för inköp. Det är också enkelt att ta ut rapporter vid interna och externa revisioner.

Vår produktionsavdelning använder större mängder kemikalier och köper ofta in i bulk. Då denna lagerhållning och beställning sköts av andra system, används KLARA framförallt för säkerhetsarbete med kemikalierna. I systemet finns alla produktionens säkerhetsdatablad lättillgängliga för alla anställda, samt verktyg att göra t.ex. lokalt anpassade riskbedömningar och skyddsblad.

Andra roller på företaget som använder KLARA på företaget är t.ex. arbetsmiljöingenjörer, REACH- specialister och chefer, som kan använda systemet för att ta ut olika typer av listor och information om kemikaliers egenskaper och klassning, som hjälper dem i sitt arbete.

En av de bästa sakerna med att vara kund till EcoOnline är att det är enkelt att få kontakt, de är bara ett samtal bort. Jag upplever att vi får bra feedback och känner mig lyssnad till. Det är ett enkelt samarbete och vi kan också kommunicera önskemål om förändringar i systemet.

– Environmental Specialist inom Life Science företag

Många kemikalier
Många användare
Riskbedömningar

För mer information kontakta:

Jane Poka
0702-11 98 95
jane.poka@ecoonline.com