Kemikalier

Kemikalier är ett samlingsnamn för kemiska ämnen och blandningar. Dessa förekommer i både i naturligt tillstånd eller framställs industriellt. Idag använder vi mer kemikalier än någonsin, både i hemmet och på arbetet.
Vissa kemikalier kan vara farliga och därmed utgöra en fara för arbetstagarens säkerhet och hälsa. Det kan vara kemikalier som är frätande, giftiga, mutagena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande och irriterande. Det finns också kemikalier som kan orsaka cancer.
Du kan bli exponerad för kemikalier genom inandning, genom huden eller vid förtäring.