Kemikalieförteckning

Krav på kemikalieförteckning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

I AFS 2011:19 ställs följande krav på en verksamhets kemikalieförteckning:

Kemiska riskkällor som ska identifieras och förtecknas

6 § De kemiska riskkällor som kan förväntas förekomma i verksamheten ska identifieras och förtecknas. Riskkällorna ska ges ett namn som, för farliga kemiska produkter, inte får skilja sig från det namn som används vid märkning enligt 19 §. Datum när uppgifterna förtecknades ska anges och för respektive riskkälla ska framgå

  1. typ av farlighet,
  2. på vilken plats den förvaras och annars förekommer,
  3. om hygieniskt gränsvärde finns och
  4. vilka andra särskilda regler som kan gälla för riskkällan.