Riskbedömning av arbetsmiljö

Risker finns på alla arbetsplatser. Alla företag med anställda har en lagstadgad skyldighet att utföra en riskbedömning av arbetsplatsens fysiska, mentala, kemiska och biologiska risker osv. I denna bloggartikel riktar vi oss mot...

Risker finns på alla arbetsplatser. Alla företag med anställda har en lagstadgad skyldighet att utföra en riskbedömning av arbetsplatsens fysiska, mentala, kemiska och biologiska risker osv. I denna bloggartikel riktar vi oss mot riskbedömning av arbetsmiljö, däremot har vi också skrivit ihop en till bloggartikel "Det här bör du veta om riskbedömning av kemikalier"  som fokuserar mer på att definiera vad en riskbedömning är vid kemikaliehantering, förklarar vem som har ansvar för den och tar dig igenom processen att utföra en effektiv riskbedömning. 

Vad är en risk?

Amerikanska Occupational Safety and Health Act (OSHA) använder följande användbara definition: En risk definieras som en källa till fara på arbetsplatsen. Faror kan komma från arbetsmaterial, utrustning och arbetsmetoder och kan involvera allt från fysisk skada till psykosociala faktorer som arbetsrelationer och arbetstryck.

En risk definieras som sannolikheten att en fara kommer att orsaka skada, och allvaret i konsekvenserna om detta inträffar. En riskbedömning är din bedömning av risken som uppstår på grund av faror på arbetsplatsen, som ett sätt att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

New call-to-action

Varför göra en riskbedömning?

Enligt arbetsmiljöverket är arbetstagarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ett arbetsgivaransvar. Riskbedömningen av arbetsmiljön är det bästa verktyget som du som arbetsgivare har för att säkerställa att företaget uppfyller den skyldigheten genom att identifiera risker på arbetsplatsen och vidta nödvändiga åtgärder för att garantera arbetstagares hälsa och säkerhet.

Riskbedömning måste vara skriftlig och göras tillgänglig både för ledningen och de anställda. Det här görs för att visa för alla inblandade att alla risker på arbetsplatsen har beaktats och att en välgrundad bedömning har gjorts av dessa samt de skyddsåtgärder som krävs för att garantera arbetstagarnas säkerhet.

Vem är ansvarig?

VD: Det är ett företags högsta ledning som bär det yttersta ansvaret för att riskbedöma arbetsmiljön och att den är säker och hälsosam för arbetstagarna. Det är de som måste ta initiativet och se till att en riskbedömning genomförs.

Anställda: När en riskbedömning görs ska ledningen samråda med alla anställda på arbetsplatsen. Det är de som vet bäst var hälso- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen uppstår och de har också ofta synpunkter på hur man kan minimera dem. De kan även ha information om arbetsrelaterade sjukdomar som annars kan gå under radarn om de inte har orsakats av en regelrätt arbetsplatsolycka.

Skyddsombud/Skyddskommitté: Företag med fem eller fler anställda ska ha ett skyddsombud. Är antalet anställda femtio eller fler ska det finnas en skyddskommitté. Dessa representerar de anställda i arbetet med att utföra riskbedömningen. 

Hur gör man en riskbedömning av arbetsmiljö?

Enligt AFS 2001:1, så bör man regelbundet utföra en riskbedömning av arbetsmiljön genom att skapa checklistor och en grundläggande riskbedömnings mall för vad som gäller vid en riskbedömning. Detta kommer göra att du och din verksamhet kan påverka och minska antalet farliga situationer, tillbud, incidenter och olyckor, samtidigt som risken av hög sjukfrånvaro kommer att minska och därav ökar arbetsmoralen. Att använda riskbedömningar för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö kommer att hjälpa ditt företag att följa gällande lagstiftning, upprätthålla ett bra rykte och öka arbetstagarnas produktivitet samt viktigast av allt: bidra till att arbetstagarna kan leva ett långt och hälsosamt liv. Vi ger ett par exempel på hur man kan genomföra en grundlig riskbedömning av arbetsmiljön:

1: Identifiering

Riskidentifiering görs genom att man söker efter potentiella faror och utvärderar vilka arbetstagare som kan skadas. Det kan göras via observation av arbetsmiljön och aktiva arbetsprocesser, med hjälp av anonyma enkäter eller möten med skyddsombud och skyddskommitté.

2: Analys och prioritering

Om du identifierar många risker av varierande svårighetsgrad är det viktigt att prioritera de som brådskar mest. Ett sätt är att leta efter mönster i statistik för sjukfrånvaro: Är sjukfrånvaron hög vid vissa tider på året, på vissa avdelningar eller i vissa befattningar? Använd informationen för att identifiera och förebygga de villkor som orsakar sjukfrånvaro.

För att prioritera risker som först behöver ha en lösning kan det vara bra att överväga allvarsgraden av den möjliga skadan samt risken för att den ska ske. I vissa komplicerade fall kan du använda en riskbedömningsmatris som den nedan. Den kombinerar sannolikheten för arbetsplatsolyckor eller arbetsrelaterade sjukdomar med dess konsekvenser och ger dig en siffra. Ju högre siffra, desto högre prioriterat bör lösningen av problemet få.

SE risikovurderingsmatriks2

Att annat sätt att analysera risk är att enligt OSHAs vägledning för riskbedömning på arbetsplatser försöka uppfylla normerna för god praxis genom att titta på lagstadgade krav, allmänna riktlinjer för vägledning, nationella tekniska riktlinjer, uppförandekoder, yrkeshygieniska exponeringsnivåer, branschföreningsstandarder, tillverkarens riktlinjer osv. Vid analys av alla risker ska man dock komma ihåg att beakta tillförlitligheten och lämpligheten i de befintliga åtgärderna.

3: Utvärdera lösningar

När du har analyserat riskerna och identifierat de som kräver åtgärder är det dags att gå igenom de olika alternativen för förebyggande åtgärder. Dessa bör prioriteras efter hur effektivt och permanent de löser problemet. Vårt HMS-verktyg som vi erbjuder gör hela processen med att synliggöra och granska risk enkelt genom att skapa egna riskbedömningsformulär. 

Eliminera, skydda och begränsa 

Det första du bör försöka göra är att helt eliminera risk. Om det inte är möjligt, minimera risken så mycket som möjligt. När du utvärderar alternativ för att lösa ett problem bör du alltid sträva efter att, om möjligt, avlägsna källan till risk istället för att försöka skydda arbetstagarna mot den.

Åtgärder som skyddar alla, istället för att bara individen, är säkrare. At en medarbetare använder skyddsutrustning skyddar kollegorna som finns nära honom eller henne. Och var försiktig så att du inte skapar en ny risk när du eliminerar en annan.

4: Skapa en handlingsplan

Skriv ner tänkbara orsaker och möjliga lösningar. Inkludera namnet på en ansvarig person och en tidsfrist för att lösa problemet. Planen bör också visa i vilken ordning problemen ska lösas och börja med de som brådskar mest. Vissa risker som du identifierar kanske inte kan lösas snabbt. Här kan det vara nödvändigt att implementera kortsiktiga lösningar som en del av en större, långsiktig plan. För att se till att åtgärder genomförs och upprätthålls enligt planen är det viktigt att regelbundet utföra inspektioner och revisioner.

5: Omvärdera

När du är klar med riskbedömningen och har tagit fram en plan för åtgärder måste du planera för att göra en utvärdering av riskbedömningen regelbundet. Om ett tillbud eller olycka inträffar bör det ske direkt annars minst vart tredje år i samband med nya arbetsprocesser, ny utrustning, nya lokaler osv.

New call-to-action


Relevanta artiklar

| arbetsmiljö
Framtidens arbetsplats är här – är du redo?

Arbetslivet har ändrats fullkomligt inom en kort tidsperiod, orsakat av t.ex. digitalisering, innovationer inom hälsa,...

| arbetsmiljö
Faromärkning och faropiktogram – ha koll på kemikalierna

Tanken med faropiktogram är att på ett enkelt och tydligt sätt informera användare om de risker som farliga kemikalier...

| arbetsmiljö
Därför är hälsa och säkerhet så viktiga

Hälsa och säkerhet bör vara en integrerad del av alla verksamheter oavsett form eller storlek. Att värna om de...