De 8 bästa metoderna för förbättrad säkerhet på byggarbetsplatsen

Byggarbete är ett av de farligaste yrkena och de flesta olyckor inträffar under arbete på byggarbetsplatser. Arbetsgivarna behöver minska säkerhetsriskerna för byggnadsarbetare men arbetarna själva måste också vidta många...

Byggarbete är ett av de farligaste yrkena och de flesta olyckor inträffar under arbete på byggarbetsplatser. Arbetsgivarna behöver minska säkerhetsriskerna för byggnadsarbetare men arbetarna själva måste också vidta många försiktighetsåtgärder när de arbetar under sådana farliga förhållanden.

De-8-bästa-metoderna-för-förbättrad-säkerhet-på-byggarbetsplatsen

1. Medvetenhet 

Innan en arbetstagare – oavsett hans eller hennes roll eller erfarenhetsnivå – får beträda en byggarbetsplats måste han eller hon vara fullt medveten om de möjliga farorna. Okunniga arbetstagare utgör kanske den största faran i alla branscher, eftersom deras misstag även utsätter alla andra för risker.

Alla som beträder en byggarbetsplats bör vara medvetna om de risker som är förknippade med arbetet och hur de förebyggs med hjälp av kunskaper om säkerhet på byggarbetsplatsen. Det är byggledarnas uppgift att se till att alla arbetstagare är medvetna om farorna som förekommer på en byggarbetsplats och de är skyldiga att skydda arbetstagarna mot dessa faror.

2. Utbildning

En byggarbetare kan förvärva de flesta yrkeskunskaper i arbetet, men säkerhet är en kompetens som man helst bör skaffa innan arbetet på byggarbetsplatsen påbörjas. Erfarna arbetstagare bör förväntas uppdatera sina vanliga säkerhetskunskaper genom att delta i regelbundna utbildningar under hela året.

Dessa utbildningar kan handla om enklare saker som fallskydd och rätt användning av stegar men målet är att se till att alla är tillräckligt utbildade. När arbetstagarna genomgått dessa utbildningar bör de känna till vilken säkerhetsåtgärd som ska vidtas vid en incident.

Även om arbetstagarna förväntas delta i regelbundna säkerhetsutbildningar om byggsäkerhet under hela året skulle möjligheten att på plats öva på de kunskaper som förvärvats under säkerhetsutbildningen hjälpa byggnadsarbetarna att följa säkerhetsbestämmelserna.

När de kunskaper som förvärvats under säkerhetsutbildningen övas på plats tvingas arbetstagarna att tillämpa sina kunskaper i en miljö där säkerheten är avgörande och kan därmed befästa sina kunskaper.

3. Kommunikation

Olyckor tenderar att inträffa oftare om arbetstagarna är osäkra på vad som väntar. Direkta diskussioner om arbetsdagens mål och arbetsuppgifter eliminerar eventuella överraskningar som kan ge upphov till personskador. Utan ordentlig kommunikation mellan alla på byggarbetsplatsen vet inte arbetstagarna vilka arbetsuppgifter som väntar.

Klar och tydlig kommunikation med alla gör inte bara att projektet fortskrider snabbare, utan ser även till att alla inblandade är informerade. Att informera personalen och se till att alla gör sitt jobb är ett lämpligt sätt att kommunicera säkerheten på byggarbetsplatsen och se till att alla förstår den.

New call-to-action
EcoOnline EHS är ett arbetsverktyg som gör det enklare att skapa en säker arbetsplats. Alla anställda kan t.ex. rapportera tillbud, riskobservationer och olyckor direkt i telefonen och bifoga bilder.
 

4. Dokumentation

För att upprätthålla säkerheten på byggarbetsplatsen måste det säkerställas att allt som ska göras på plats är korrekt dokumenterat.

Det finns en del rättsliga hinder som de flesta byggföretag måste övervinna innan de kan påbörja byggarbetena och det är viktigt att alla nödvändiga registreringar och licenser införskaffas innan arbetet påbörjas. Arbetsledare och entreprenörer med speciellt svåra arbetsuppgifter, som t.ex. sprängningar, bör uppvisa intyg för sina tillstånd i god tid innan de anlitas på arbetsplatsen.

Detta förebygger inte bara olyckor på grund av otillräcklig utbildning, utan skyddar även byggföretaget mot rättsliga åtgärder och offentlig granskning.

5. Lämplig utrustning

Byggnadsarbetare som har olämplig utrustning riskerar att göra farliga fel. All utrustning som används på arbetsplatsen måste vara fullständigt lämplig för den aktuella arbetsuppgiften och byggföretagen ska dessutom se till att alla maskiner och allt material underhålls ordentligt.

Byggföretagen måste även ta hänsyn till utrustning som inte används direkt i byggprojektet.
Arbetstagarna bör ha tillgång till en tillräcklig mängd vatten och även en skuggig plats för att förhindra uttorkning och sjukdomstillstånd som orsakas av exponering för solljus. Vid långvariga byggprojekt kan det även vara fördelaktigt med vävmaterial för skydd av utrustning och ännu ej färdigbyggda strukturer.

Sådana enkla saker är lätta att förbise, vilket i så fall ökar risken för personskador på byggarbetsplatsen. Lämplig byggutrustning garanterar att byggföretaget åtminstone håller en viss säkerhetsnivå på byggarbetsplatsen.

6. Arbetsledning

Alla arbetsplatser behöver en kraftfull arbetsledare som är villig och kapabel att se till att säkerhetsbestämmelserna följs till punkt och pricka. Denna arbetsledare måste håll koll på alla arbetstagare under hela arbetsdagen och korrigera alla som bryter mot byggarbetsplatsens säkerhetsbestämmelser.

7. Innovation

Olycksfrekvensen skulle vara ännu högre än den nuvarande om det inte fanns byggföretag som är villiga att avsätta extra resurser för att skydda sina anställda. Dessa extra resurser sänker inte bara antalet arbetsplatsolyckor och personskador, utan bidrar även till att utveckla nya idéer för skyddet av byggnadsarbetarna. Utveckling av nya arbetsmetoder som ökar säkerheten bör alltid uppmuntras.

8. Öppenhet

Människor förstår att olyckor inträffar men så länge entreprenörerna gör sitt bästa för att skapa en säker miljö för sina arbetstagare kommer de olyckor som inträffar att ytterligare öka behovet av förbättringar i den moderna säkerhetstekniken. Öppenhet tillsammans med de övriga sju metoderna i denna lista bidrar till att byggindustrin får säkrare arbetsplatser.

New call-to-action


Relevanta artiklar

| arbetsmiljö
Faromärkning och faropiktogram – ha koll på kemikalierna

Tanken med faropiktogram är att på ett enkelt och tydligt sätt informera användare om de risker som farliga kemikalier...

| arbetsmiljö
Därför är hälsa och säkerhet så viktiga

Hälsa och säkerhet bör vara en integrerad del av alla verksamheter oavsett form eller storlek. Att värna om de...

| arbetsmiljö
Så förbättrar du ditt hanteringssystem för arbetstillstånd

För många verksamheter som sysslar med underhåll spelar speciella arbetstillstånd en viktig roll för att skapa säkra...