Så får du ordning på kemikalierna

Kemikalier är en del av vardagen på många arbetsplatser och eftersom en kemikalieolycka kan ha allvarliga konsekvenser för hälsa och miljö krävs kunskap och bra rutiner för hur de ska användas. Men vem är det som har ansvar för...


Kemikalier är en del av vardagen på många arbetsplatser och eftersom en kemikalieolycka kan ha allvarliga konsekvenser för hälsa och miljö krävs kunskap och bra rutiner för hur de ska användas.

Men vem är det som har ansvar för kemikaliesäkerheten på din arbetsplats och hur kan den förbättras?

Alla måste bidra

En god arbetsmiljö är ett viktigt arbetsgivaransvar. I det ingår att se till att alla medarbetare vet hur verksamhetens kemikalier ska hanteras och att det finns fungerande rutiner för det.

Till sin hjälp kan arbetsgivaren ha ett skyddsombud/arbetsmiljöombud. Men för att arbetsmiljösäkerheten ska bli så bra som möjligt måste alla anställda ta en aktiv del.

Varje arbetstagare ska känna till kemikaliers hälsorisker och rapportera händelser då kemikaliesäkerheten är bristfällig. De är också skyldiga att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren anvisar.

New call-to-action

Skaffa översikt och kontroll

Det första steget i framgångsrikt förebyggande arbete är god översikt och kontroll över vilka produkter på arbetsplatsens om kan utgöra en kemisk riskkälla. Arbetet med att skaffa det behöver inte vara så omfattande. Med några enkla steg kan du få ordning på kemikalierna redan idag. Vi hjälper dig gärna att komma igång!

4 steg för översikt:

 

1. Kartlägg
En produkts faromärkning ger en kort beskrivning över riskerna vid användning. Men det är viktigt att också läsa det säkerhetsdatablad som ska finnas för produkten. Det har utförlig information om farliga egenskaper och rekommenderade försiktighetsåtgärder.

2. Samla all information
I Arbetsmiljölagen finns krav på att det finns en kemikalieförteckning över de produkter som används i din verksamhet. Det kan vara ett kemikalieregister och kan effektivisera sättet du arbetar dig igenom de resterande stegen i den här listan. Vårt kemikalieregister Chemical Manager kan hjälpa er att kartlägga kemikalier och samlar dessutom all viktig information på ett ställe.

3. Bedöm riskerna
Den här bedömningen gör ni baserat på faromärkningen och de upplysningar som finns i säkerhetsdatabladet, men du behöver också veta hur användarna exponeras. Om ni inte kan bedöma det själva kan ni ta hjälp av verksamhetens företagshälsovård eller en yrkeshygieniker.

4. Genomför åtgärder
Kan ni ersätta farliga kemikalier med mindre farliga (substitution)? Kan tekniska åtgärder, som till exempel ventilation, minska kemikalieexponering? Finns det utrustning som kan skydda mot farliga kemikalier? Kan arbetsprocesser organiseras så att så få som möjligt exponeras?

Guide: Olika rollers informationsskydlighet enligt REACH

New call-to-action

Förebygg istället för att fixa

En kemikalieolycka som påverkar någons hälsa, eller ett utsläpp av miljögifter är inte bara djupt olycklig, den kan också bli väldigt kostsam. Industrier och näringsliv förlorar årligen flera miljarder kronor på grund av sjukfrånvaro orsakad av kemikalier. Det kan också tillkomma kostnader för utsläpp i naturen eller brott mot kemikalielagstiftningen.

När det gäller skador och olyckor på arbetsplatsen är det alltid bättre att arbeta förebyggande än att försöka fixa problem i efterhand. Det kräver inte bara kunskap och bra rutiner för hantering och förvaring av kemikalier. God kemikaliehantering är bara möjlig om arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud/arbetsmiljöombud samarbetar.

Läs mer om EcoOnlines kemikaliehanteringsverktyg Chemical Manager här

Säkerhetsdatablad - en del av arbetet med kemikaliesäkerhet


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Jultomtens arbetsmiljöfaror

När tomtens team gör sig redo för den stora natten som väntar är det viktigare än någonsin att vidta alla nödvändiga...

| Arbetsmiljö
Vad är ett tillbud?

Ibland är olyckan framme på arbetsplatsen, medan man andra gånger kan konstatera att det var ”nära ögat”. Situationer...

| Arbetsmiljö
Hygieniska gränsvärden

Utsätts du för kemiska ämnen och luftföroreningar på ditt arbete? Det är du i så fall inte ensam om. Halten av vissa...