Systematiskt arbetsmiljöarbete

Allt du behöver veta om SAM och hur du implementerar ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats.

 
statistics that will make you want to invest in ehs software-1

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Arbetsmiljön är en fråga som alltid är på tapeten, inte minst idag då många av oss blickar tillbaka på ett par pandemiår som har sett väldigt annorlunda ut, speciellt ur arbetsmiljösynpunkt. En del av arbetsmiljöarbetet är att exempelvis minska sjukfrånvaron men framförallt att skapa en trygg och säker arbetsplats Att arbeta med arbetsmiljöfrågor som chef i den dagliga verksamheten är en komplex uppgift som kan göras enklare med hjälp av riktlinjer och verktyg. Att införa ett arbetsmiljöledningssystem är ett nödvändigt arbete för att lyckas med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Med vad är systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM? Vilken myndighet inspekterar ett företags systematiska arbetsmiljöarbete och vad är bättre arbetsmiljö (BAM)? I den här artikeln ger vi dig svar på de vanligaste frågorna i det här ämnet.

Vad är SAM förkortning för?

SAM står alltså för systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är en vägledning med arbetsmiljöföreskrifter och regler för hur arbetsgivare kan arbeta strukturerat för en bättre och systematisk arbetsmiljö och på så sätt förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete. Ett konkret exempel är buller på arbetsplatsen. Det här görs bland annat genom undersökning och riskbedömning av potentiella faror på arbetsplatsen. Det kräver också att man fastställer en process som säkerställer att åtgärder och rutiner för kontroll finns på plats för att undvika tillbud, olycksfall och arbetsskador. 

Vad säger AFS 2001:1?

Det är Arbetsmiljöverket tillsammans med andra aktörer som sedan 2001 har uppdraget att informera om och sköta tillsynen för SAM. AFS 2001:1 är deras sammanställning av föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av dessa. De har också tagit fram en guide om hur man kommer igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är en sorts checklista med instruktioner och exempel på krav som man som arbetsgivare behöver uppfylla för att följa den modell för systematiskt arbetsmiljöarbete. I den ingår bland annat följande: 

  • Arbetsmiljöpolicy – Alla företag ska ha en arbetsmiljöpolicy som utgår från de arbetsmiljöfaktorer som finns och ger riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och hur det ska genomdrivas
  • Kunskap och kompetens – För att vara effektiv i sitt arbete med SAM måste företagets ledning sätta sig in i regelverk och ta hjälp av t ex skyddsombud och Företagshälsovården för att förstå och implementera reglerna på rätt sätt.
  • Rutiner – Inom ramarna för SAM måste alla företag sedan sätta upp rutiner för medverkan och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet, men även utbildning för de ansvariga, undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön. En handlingsplan för att åtgärda brister samt årlig uppföljning av arbetet med SAM ska också finnas, det kan exempelvis innefatta regelbundna skyddsronder.
  • Dokumentation – Alla företag och verksamheter, även småföretag med mindre antal anställda, omfattas av reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete och måste dokumentera sitt arbete skriftligt.

Vad är bättre arbetsmiljö (BAM)?

Ett företag som vill bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med föreskrifterna i SAM kan uppleva detta som en komplex och svår utmaning. För att få hjälp med att lära sig arbetsmiljöarbetet från grunden finns BAM (Bättre arbetsmiljö). BAM är en grundläggande arbetsmiljöutbildning som är framtagen av bland annat Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Den ger deltagaren kunskaper och en effektiv metod för att skapa ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivare kan delta både fysiskt och digitalt för att få grundläggande arbetsmiljökunskaper och kunskap om hur man startar upp, organiserar och underhåller en systematiserad arbetsmiljöpolicy. För den som vill ha en certifiering i systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1, finns det kurser även för det.

Nu har du koll på SAM och BAM

Idag handlar arbetsmiljö om allt som påverkar oss på arbetsplatsen, från de rent fysiska förutsättningarna, till mer mjuka värden och sociala behov. Även våra sociala behov ingår som en del i arbetsmiljön. Vi vill känna att vi utvecklas, lär oss nya saker och att vi trivs tillsammans med våra kollegor. Just trivseln har visat sig vara  mycket viktig för medarbetares hälsa och att samarbetsproblem och mobbing kan påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt och få anställda att väldigt dåligt. Det handlar om att skapa en trygg och säker arbetsplats utifrån flera aspekter, där främjandet av en säkerhetskultur är en av dem.

Men, med god kunskap om aktuella regelverk och föreskrifter och att arbeta metodiskt och engagera företagets alla anställda kan du starta upp, organisera och underhålla ett arbetsmiljöledningssystem. Detta arbete kommer att göra alla intressenter nöjda – från ledning och anställda till leverantörer, kunder och myndigheter. 

Läs mer om arbetsmiljöfrågor här >

New call-to-action